Algemene voorwaarden

CONTRACTUELE RELATIE

Er is een verschil tussen enerzijds de organisatie van het inschrijvingsproces voor een Cursus, en anderzijds de organisatie van de Cursus zelf.

Organisatie van het inschrijvingsproces:

HOWALA organiseert het inschrijvingsproces van de Cursus via de Webapplicatie Howala, en hierop zijn deze ‘Gebruiksvoorwaarden Howala’ van toepassing.

HOWALA treedt hierbij op als een loutere tussenpersoon voor de OPLEIDER, nl. als bemiddelaar bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Cursist en de OPLEIDER. 

Deze gebruiksvoorwaarden regelen louter het onderdeel van de inschrijving en administratieve afhandeling.

De GEBRUIKER betaalt hiervoor de vooropgestelde vergoeding aan de OPLEIDER via HOWALA.

Organisatie van de Cursus:

De OPLEIDER organiseert de Cursus, en in de contractuele relatie tussen de OPLEIDER en de Cursist, zijn de Cursusvoorwaarden van toepassing.  Het is de OPLEIDER die deze Cursusvoorwaarden opstelt.

De overeenkomst tussen de Cursist en de OPLEIDER komt tot stand nadat de vooropgestelde prijs voor een Cursus werd betaald.

HOWALA stort deze betaling door aan de OPLEIDER.

HOWALA is derhalve geen contractpartij bij de overeenkomst tussen de Cursist en de OPLEIDER, maar is louter een betrokken partij bij de totstandkoming ervan, met name door het gebruik van de Webapplicatie HOWALA door zowel de GEBRUIKER als de OPLEIDER.

Aanvinken van ‘ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden’ betekent akkoord:

Door het aanvinken van het voorziene veld gaat u als GEBRUIKER akkoord met de volgende rechten en plichten die gelden voor elke gebruiker van HOWALA.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de GEBRUIKER of de OPLEIDER zijn toegekend, zijn voorbehouden aan HOWALA.

Definities

De volgende termen hebben de volgende betekenis:

 • “Aanpassend onderhoud” betekent het ter beschikking stellen van een aangepaste versie van de Webapplicatie HOWALA waarin naast eventuele foutencorrecties, de bestaande werking en functionaliteit van de Webapplicatie HOWALA werd verbeterd zonder dat nieuwe functies werden toegevoegd.
 • “Howala’ betekent de Nederlandse B.V. HOWALA, met zetel te 6229 ES Maastricht, Robert Schumandomein 2 (Nederland), met BTW-nr. NL857915812B01 en met KvK-nr. 69553130.
 •  “Corrigerend onderhoud” betekent het corrigeren van gebreken in de Webapplicatie HOWALA.
 • “Cursus(sen)” betekent een lezing, workshop, educatief event, seminarie, opleiding, of cursus georganiseerd door de Opleider die middels de Webapplicatie HOWALA door de Opleider wordt aangeboden aan Gebruikers.
 • “Cursist of Gebruiker” betekent de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Webapplicatie HOWALA voor de inschrijving van een Cursus.
 • “Gegevens” betekent de gegevens ingevoerd en opgeslaan bij gebruik van de Webapplicatie HOWALA.
 • “Opleider” betekent de aanbieder van een Cursus via de Webapplicatie HOWALA en die als enige verantwoordelijk is voor de Cursus.
 • “Overmacht” betekent elke omstandigheid in hoofde waarover men redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van, doch niet beperkt tot verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie; stakingen; storing in de energievoorziening (stroomuitval en stroomstoring); schade aan het bedrijfspand door brand, aantasting, radiatie; tekortkoming van leveranciers; computeraanvallen of – piraterij ; het blokkeren van, geheel of gedeeltelijk, van de bandbreedte; de afschaffing of het verbod van de toegang tot het internet en/of de netwerken, om welke reden ook waarvan de oorzaak buiten de invloedsfeer van de partijen valt.
 • “Problemen bij externe partijen” betekent problemen bij internet provider, mailservers, router-verbindingen en andere hardware, software of netwerkstoringen, zover deze buiten de invloedsfeer van HOWALA vallen.
 • “Storing” betekent een vastgestelde afwijking tussen de voorziene werking of functionaliteit die het gebruik van de Webapplicatie HOWALA verhindert of een niet-conform resultaat of actie oplevert.
 • “Vernieuwend onderhoud” betekent het ter beschikking stellen van een nieuwe versie van de Webapplicatie HOWALA waarin naast eventuele foutencorrecties en een verbetering van de bestaande functionaliteit en werking, ook nieuwe functies werden toegevoegd.
 • “Webapplicatie HOWALA” betekent het softwareplatform HOWALA, eigendom van HOWALA, die het mogelijk maakt voor Gebruikers om zich in te schrijven voor een Cursus van een Opleider en die de administratieve afhandeling ervan verzorgt voor de Opleider.

CURSUSVOORWAARDEN EN NALEVING

Indien de GEBRUIKER zich wenst in te schrijven voor een Cursus dient de voorziene procedure te worden doorlopen.

De GEBRUIKER dient zich op voorhand goed te vergewissen van de eventuele voorwaarden van de OPLEIDER die van toepassing zijn op de betreffende Cursus.

De OPLEIDER bepaalt deze Cursusvoorwaarden.

Bij klachten over een Cursus dient de Cursist zich te wenden tot de OPLEIDER, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de plichten lastens de OPLEIDER i.h.k.v. de overeenkomst tussen de Cursist en de OPLEIDER m.b.t. de betreffende Cursus.

GEGEVENS

Bij gebruik van de Webapplicatie HOWALA dienen de GEBRUIKER en de OPLEIDER welbepaalde Gegevens te verstrekken.

De GEBRUIKER en de OPLEIDER zijn als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid van de Gegevens, en voor de correcte ingave, eventuele aanpassing en opslaan van de Gegevens. 

HOWALA is niet verantwoordelijk voor de Gegevens, informatie of materiaal welke via de Webapplicatie HOWALA worden verstrekt of verwerkt.

HOWALA is toegelaten om Gegevens die niet gerelateerd zijn aan de persoon van de GEBRUIKER of de OPLEIDER (zoals de inhoud van een Cursus, de keuze voor een Cursus, het aantal gekozen Cursussen), te gebruiken voor analyse, onderzoek en interpretatie.

Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar het ‘Algemeen Gegevensbeschermingsbeleid Howala’.

GEBRUIK

De GEBRUIKER, noch de OPLEIDER heeft het recht om de Webapplicatie HOWALA te gebruiken voor (a) andere doeleinden dan voorzien door HOWALA of (b) op onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze.

Desgevallend, en zonder verplichting tot motivatie, heeft HOWALA het recht om een GEBRUIKER of een OPLEIDER de toegang en/of het gebruik van de Webapplicatie HOWALA te ontzeggen.

BESCHIKBAARHEID

De GEBRUIKER en de OPLEIDER begrijpen en aanvaarden dat het onderhoud van de Webapplicatie HOWALA en/of van de onderliggende IT-infrastructuur oorzaak kan zijn van een tijdelijke buitengebruik van de Webapplicatie HOWALA en van de toegang tot de Gegevens.  HOWALA streeft er evenwel naar om buitengebruik situaties te beperken tot het minimum en Aanpassende en Vernieuwende onderhoudsinterventies doorgang te laten vinden op werkdagen na 18h.

HOWALA garandeert een minimale beschikbaarheidsgraad van minimaal 95 %, berekend als volgt: ((werkingstijd – storingstijd)/werkingstijd)x100.

Wanneer de beschikbaarheidsgraad gedurende een periode van één jaar daalt beneden de gegarandeerde beschikbaarheidsgraad, heeft de GEBRUIKER of de OPLEIDER geen recht op enige schadevergoeding.

De GEBRUIKER en de OPLEIDER verbinden er zich toe om alle redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de goede werking van zijn IT-omgeving te verzekeren, hetgeen in ieder geval de installatie van een up-to-date anti-virus licentie behelst.

ONDERHOUD

Alleen de onderhoudsinterventies in verband met de Webapplicatie HOWALA worden hieronder bedoeld, en dus niet hardware defecten bij de GEBRUIKER/OPLEIDER of oplossingen voor Problemen bij externe partijen.

HOWALA biedt enkel onderhoudsinterventies aan voor officieel ondersteunende browsers, zijnde de laatste twee recente versies van Safari, Firefox, Chrome, Edge.

Corrigerend onderhoud

De GEBRUIKER en de OPLEIDER hebben recht op een Corrigerend onderhoud voor het verhelpen van Storingen.  Daartoe dient men via e-mail aan info@howala.com zo gedetailleerd mogelijk te rapporteren over de aard van de Storing en de wijze waarop dit zich heeft voorgedaan. 

De interventietermijnen vanwege HOWALA variëren afhankelijk van de ernst en de aard van de Storing.  HOWALA is gehouden tot een inspanningsverbintenis, geen middelenverbintenis.  De GEBRUIKER en de OPLEIDER begrijpen en aanvaarden dat er geen specifieke interventietermijn wordt opgegeven en dat de behandeling van de oproep gebeurt via e-mail.

Aanpassend en Vernieuwend onderhoud

HOWALA mag naar eigen goeddunken en zonder dat dit voorafgaandelijk moet gecommuniceerd worden aan de GEBRUIKER of de OPLEIDER Aanpassend en Vernieuwend onderhoud uitvoeren.  Men mag en kan bepaalde evoluties suggereren, maar HOWALA mag eigenmachtig beslissen om hier al dan niet op in te gaan, zonder enige vorm van vergoeding voor de GEBRUIKER of de OPLEIDER zowel bij invoering als bij weigering tot invoering van deze suggesties.

De GEBRUIKER en de OPLEIDER begrijpen en aanvaarden zulke Aanpassende en Vernieuwende onderhoudsprestaties, zelfs indien deze leidt tot het weglaten van wat volgens hem een belangrijke functionaliteit is.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

HOWALA zal in het kader van de organisatie van het inschrijvingsproces optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens nodig voor het inloggen op de Webapplicatie Howala, meer bepaald: voornaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens worden in de relatie met de OPLEIDER tevens verwerkt in het kader van het klantenbeheer.

De betrokkene heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie.  De betrokkene kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.  De gegevens van de betrokkene worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden binnen de organisatie van de Cursus zelf, treedt de OPLEIDER op als verantwoordelijke voor de verwerking.  HOWALA draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het respect voor de verwerking van zulke persoonsgegevens door de OPLEIDER.  De OPLEIDER zorgt ervoor dat er een rechtmatige grondslag is zodat persoonsgegeven op een legale wijze kunnen worden gebruikt, verwerkt, opgeslagen en overgedragen in HOWALA.

Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging.

Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar het ‘Algemeen Gegevensbeschermingsbeleid Howala’.

Zelfs indien in een specifiek geval er een interventietermijn werd opgegeven, kan een vertraging in de uitvoering geen aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

BEVEILIGING

HTTPS-protocol

HOWALA verbindt er zich toe om het HTTPS-protocol te gebruiken voor alle uitwisseling van gegevens over het internet tussen de GEBRUIKER en de gehoste Webapplicatie HOWALA (server) en gebruikt hiervoor een certificaat verleend door een erkende autoriteit.

Inlogwachtwoord

De GEBRUIKER en de OPLEIDER zijn als enige verantwoordelijk voor het goede beheer en het correct gebruik van de zelf gecreëerde inlogwachtwoorden en overeenstemmende gebruikersnaam.

Om het kraken van wachtwoorden te vermijden worden inlogwachtwoorden best regelmatig gewijzigd en vertrouwelijk behandeld.

HOWALA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de wachtwoorden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

HOWALA verklaart houder te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten van de Webapplicatie HOWALA, ontwerpen, programmatuur, documenten en alle andere materialen inbegrepen.

Een rechtmatig gebruik van de Webapplicatie HOWALA behelst geen overdracht van enig eigendomsrecht m.b.t. de Webapplicatie HOWALA.  Er wordt enkel een gebruiksrecht toegekend en dit onder de voorziene voorwaarden.

De GEBRUIKER en de OPLEIDER erkennen deze rechten en bevestigen om, rechtstreeks of onrechtstreeks, niets te ondernemen dat afbreuk zou kunnen doen aan deze rechten.

De GEBRUIKER en de OPLEIDER verbinden er zich uitdrukkelijk toe om binnen de twaalf (12) maanden na het laatste gebruik van de Webapplicatie HOWALA, niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrokken te zijn bij een aan de Webapplicatie HOWALA concurrerend softwareplatform in de Benelux.

Het is de GEBRUIKER, noch de OPLEIDER toegestaan om de (inhoud van de) Webapplicatie HOWALA te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

SLOTBEPALING

Zo enige bepaling door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zullen de andere bepalingen verder blijven bestaan.  Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een rechtsgeldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling.